>>[Compositori]
Liu Wenjin 
Gao Weijie 
Fu Lin 
Wang Luobin 
Lei Zhenbang 
Zhang Li
Tian Han 
Xu Peidong 
Qiao Yu 
Il famoso compositore Nie Er
Liu Tianhua 
>>[Direttori d’orchestra]
Yan Liangkun
Piao Dongsheng 
Hu Bingxu 
Chen Xieyang 
Zheng Xiaoying 
Li Delun 
Chen Zuohuang 
Peng Xiuwen 
>>[Cantanti]
Tang Can  
Yan Weiwen 
Yang Hongji 
Lu Jihong
Liao Changyong  
Guo Lanying 
Zhang Ye  
Wu Bixia 
Cheng Zhi  
Song Zuying 
Jiang Dawei  
Zhou Xiaoyan 
Hu Songhua 
>>[Suonatori]
Il flautista Wang Ciheng 
Il famoso violinista Sheng Zhongguo 
Tang Junqiao 
Xue Wei 
Il flautista Zhao Songting 
Lu Rirong 
Liu Dehai 
Liu Mingyuan 
Il famoso pianista Fu Cong
Song Fei